Vrije Universiteit Brussel


Visie

"De politieke wereld zou eindelijk eens het belang moeten inzien van een sterke Nederlandstalige universiteit met internationale uitstraling in de grootste studentenstad van België" (Paul De Knop)

gebouw MDe visie die ik aanhang vertrekt van het besef dat er duidelijk strategische beslissingen moeten worden genomen. Als sportman geloof ik in de kracht van een team. Een team dat gelooft in eigen sterkten en eigen besluitvaardigheid. Een team dat in een open sfeer van overleg de problemen het hoofd biedt. Kortom de ingrediënten van een winning team, daar gaat het in de toekomst om !

UITDAGINGEN

Het financieringsdecreet heeft de universiteiten in een sterk veranderende omgeving geplaatst waar concurrentie een belangrijke rol speelt. De kernwaarden van de universiteiten worden in vraag gesteld. Onafhankelijkheid (in het maatschappelijke debat), evenwicht tussen de verschillende disciplines, evenwicht tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en evenwicht tussen de drie kerntaken, nl. onderwijs, onderzoek en dienstbetoon aan de samenleving worden herbekeken.
Deze elementen doen de interne discussie over de verdeling van de personeels- en werkingsmiddelen tussen de verschillende faculteiten soms hoog oplaaien. Tijdens mijn eerste termijn als rector heb ik het initiatief genomen voor een fair herverdelingsmodel. Het is mijn betrachting om dit de komende jaren verder te verfijnen.

REALISTISCHE AMBITIE

Het Bologna-proces (Ba-Ma) is grotendeels geïmplementeerd maar de grote uitdaging, met name de interactie met de arbeidsmarkt is slechts ten dele gerealiseerd.
Het financieringsdecreet verplicht ons nog productiever te worden. Meer dan andere universiteiten hebben wij een brede instroom van studenten uit alle lagen van de bevolking wat zich vertaalt in lagere studierendementscijfers. Dit aanpakken is een van de kerndoelstellingen van het Algemeen Strategisch Plan 2.
Bovendien is de beeldvorming over Brussel nog te vaak negatief. In tegenstelling tot andere universiteiten worden wij slechts beperkt bijgestaan door de lokale overheden. Nog veel te weinig mensen weten dat Brussel de grootste studentenstad van het land is.

DE KRACHT VAN DE UNDERDOG

Wij beschikken over tal van troeven. Vooreerst kunnen wij bogen op creatieve, gemotiveerde, talentvolle en productieve medewerkers en studenten. Hun gehechtheid aan de VUB is groot. Ons menselijk kapitaal is het echte kapitaal van onze universiteit.
Wij hebben heel wat te bieden: onze hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek, onze unieke positie door de lokalisatie in Brussel, ons uniek Vesaliuscollege, ons sterk universitair ziekenhuis, de nabijheid en de specifieke banden met de alom hoog gewaardeerde ULB, de EhB onze trouwe associatiepartner, onze sterke alliantiepartner de UGent, …

SAMEN VERDER WERKEN AAN ONZE EIGEN TOEKOMST

Enthousiasme en vertrouwen zijn de elementen van ons succes. Samenwerking met onze partners (ULB, EhB en UGent) is noodzakelijk en nuttig, maar bovenal moeten we onze toekomst zelf in handen blijven nemen.

DENKEN EN DOEN

Toen de rationalisatie- en optimalisatiecommissie haar rapport heeft ingeleverd zijn we hierover in debat gegaan met de minister van Onderwijs. Toch mogen we de signalen van dit rapport niet zomaar negeren: we moeten zelf naar oplossingen zoeken om zorgvuldiger met onze schaarse middelen om te gaan. Wij moeten daarenboven naar nieuwe middelen zoeken om onze kwaliteitsvolle programma’s blijvend te kunnen aanbieden. Tegelijk moeten we er bij de politiek blijven op aandringen om de VUB een toekomst te gunnen. Kwaliteit moet het uitgangspunt zijn en niet de kwantiteit.

ASP 2

In oktober 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel het licht op groen gezet voor het Algemeen Strategisch Plan II (2012-2016).

Het doel van het Algemeen Strategisch Plan II is duidelijk: een krachtig antwoord bieden op de vele uitdagingen waar we als universiteit voor staan. Het plan is de weerslag van onze toekomstvisie in een voortdurend veranderende wereld. Wat is onze positie in het hertekende hogeronderwijslandschap in Vlaanderen, wat is ons antwoord op de integratie van de academiserende opleidingen, hoe kunnen we onze centrale ligging beter uitspelen?

Deze en andere vragen hebben een krachtdadig antwoord nodig. We moeten meer studenten aantrekken, we moeten het studierendement verhogen, we moeten ervoor zorgen dat onze universiteit financieel gezond blijft, we moeten bouwen en renoveren, internationaliseren en nog performanter worden.

 

©2015 • Paul De Knop • Pleinlaan 2 - 1050 - Brussel • Tel.: +32 (0)2 629 21 40 • rector@vub.ac.be